Ökad mångfald på tekniska utbildningar

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration August 2014 - April 2015
Status Completed

Purpose and goal

Det långsiktiga målet är att öka mångfalden på tekniska högskoleutbildningar genom att börja där snedrekryteringen är värst idag: IT-utbildningarna. I denna förstudie har vi att utvecklat en första version av ett instrument för att mäta gymnasieungdomars attityder till högre IT-studier genom en pre- och en posttest. Mellan testerna fick en grupp tillgång till en kort introducerande programmeringskurs. Avsikten var att undersöka huruvida kursen kunde påverka attityderna till högre studier och i så fall hur.

Results and expected effects

Preliminär utvärdering av enkätsvaren visar att de som gått programmeringskursen i genomsnitt INTE hade gått andra programmeringskurser eller hade andra motsvarande kunskaper. Dessa studenter var generellt positiva till ingenjörsutbildningar på högskolenivå och planerar att gå en sådan. Däremot tillhör de enligt egen utsago och enligt deras matematikbetyg generellt sett inte de bästa i sina respektive klasser, utan har relativt svagt självförtroende i matematik. Lika många tjejer som killar valde att gå kursen; problematiskt med det låga deltagandet dock.

Approach and implementation

Lågt deltagande kan ha orsakats av enkätlängd och utformning, tidsbrist, ointresse för programmering, svårigheter med att rekrytera försökspersoner (starten försköts) mm. Skälen behöver analyseras inför fortsatt utveckling. Med de nu etablerade kontakterna finns möjligheter till bättre rekrytering framöver. Lika många tjejer som killar valde att gå kursen. De som svarade hade uppfattningen att andelen kvinnor som studerar programmering endast är marginellt lägre än andelen kvinnor vid ingenjörsutbildningar - trots att det i verkligheten är betydligt lägre.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.