Ökad kommunal innovationsförmåga genom ledning och organisering - MIO 2.0

Reference number 2016-03188
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration November 2016 - December 2019
Status Ongoing
Call 2015-07089-en

Purpose and goal

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kommuners förutsättningar att leda och organisera för innovation samt hur dessa förutsättningar kan utvecklas. 1. Vad karaktäriserar kommunernas formella organisering av innovationsarbetet? Hur stödjer detta kommunernas innovationsförmåga? 2. Vad karaktäriserar chefernas förutsättningar och agerande för att stödja medarbetarnas innovativitet? 3. Vilka förutsättningar skapas därmed för innovationsintegrering, dvs integrering av innovationsarbete i den kommunala verksamheten?

Expected results and effects

Under projekttiden ska deltagarna genom en interaktiv ansats gemensamt utveckla kunskap om innovation och gynnsamma organisatoriska förutsättningar för innovation i offentlig sektor. Resultatmålen är att de deltagande kommunerna ska öka och förbättra sin innovationsförmåga och innovationsledning. Effektmålet är att de deltagande kommunerna ska ha tagit till vara på medarbetarnas innovativitet och därmed ha fler och mer relevanta innovationer. Forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap om innovationsledning sprids och nyttiggörs i andra organisationer.

Planned approach and implementation

Projektet baseras på en interaktiv ansats där praktiksystem och forskningssystem samverkar kring pågående utvecklingsprocesser i riktning mot ökad kommunal innovationsförmåga. I huvudsak baseras datainsamlingen i projektet på fortlöpande intervjuer samt deltagande observationer. Gemensam kunskapsbildning och analys sker dels i aktörsgemensamma workshops, dels genom direkt återföring och diskussion i samband med datainsamling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.