Ökad delaktighet och inflytande, trygghet och säkerhet för äldre och deras anhöriga med hälsostödjande e-tjänster

Reference number
Coordinator LINNÉUNIVERSITETET
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Målet är ökad livskvalitet och delaktighet i omsorg och vård med stöd av innovativa e-tjänster för äldre och anhöriga. Grundbultar är empowerment, hälsofrämjande/förebyggande arbetssätt, sammanhållen omsorg och vård och utveckling av dess arbetsprocesser med hjälp av IT. Lättanvända, individanpassade mobila IT-tjänster: -ökar äldres och anhörigas möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, bibehållande och skapande av sociala stödnätverk och minskad ensamhet och social exkludering -ökar effektiviteten, trygghet och säkerhet för äldre, anhöriga och personal.

Results and expected effects

För att kunna utveckla och utvärdera en modell för innovativ sammanhållen vård och omsorg med transparens mellan huvudmännen, har projektet delats upp i följande delprojekt: - EN väg in till omsorg och vård, gemensam kontaktperson - mobil tillgång till gemensam dokumentation och information - visuell digital direktkontakt för alla involverade - digital information, råd, stöd och kommunikation i hemsjukvård, avancerad hemsjukvård och palliativ omsorg och vård - digital hälsokontroll/hälsosamtal - interaktiva sociala ´communities of practice´ - interaktiv kulturplattform.

Approach and implementation

En grupp med 33 äldre, anhöriga, idéburna organisationer och personal från kommuner, landsting, företag och akademin har utvecklat en modell för framtidens vård och omsorg. Utgångspunkter: egna erfarenheter, önskemål, omvärldsbevakning och relevant forskning. ACTION-konceptet, av EU lyft som exempel på ´best practis´ att utveckla vård och omsorg till äldre och deras anhöriga har inspirerat arbetet. Medverkan av alla ´stakeholders´ har bidragit till en mångfacetterad bild och förslag till utveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.