Nytt stål för slitstarka komponenter

Reference number
Coordinator Combi Wear Parts Aktiebolag - Combi Wear Parts, Ljungby
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att utreda potentialen hos en ny generation material för slitdetaljer till grävmaskiner och målet att genomföra framgångsrika försöksgjutningar där de attraktiva materialegenskaperna bevarades vid överflyttningen från försök till fullskaleprocess. Målet har uppfyllts med avseende på gjutprocessen där de olika processtegen fungerat bra även i fullskala. Däremot har inte materialegenskaperna kunnat reproduceras fullt ut.

Results and expected effects

Resultaten visar på att framställning av det nya materialet är möjlig inom ramen förföretagetsordinarie produktionsprocess utan krav på nyinvesteringar. Materialet uppfyllde med god marginal förväntningarna på önskad hårdhet och slitstyrka medan det inte nådde kravnivån på seghet för applikationen. En modifierad tillverkningsprocess måste därför prövas ut för att en rättvisande bedömning av materialets fulla potential ska kunna göras.

Approach and implementation

Två serier med brett upplagda gjutförsök med det nya materialet genomfördes i ordinarie produktionsmiljö. Noggrann uppföljning och utvärderingar av olika processparametrar genomfördes fortlöpande. Det framställda materialet utvärderades med avseende på legeringssammansättning, mikrostruktur och mekaniska egenskaper varpå en bedömning gjordes av dess framtida potential för applikationen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.