Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress

Reference number
Coordinator STRIKERSOFT AB - Strikersoft
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2017 - January 2018
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2017 (spring)

Purpose and goal

Målet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om individuell självreglering av stress för flyktingar och nyanlända samt relaterad vård och omsorgspersonal, har uppfyllts. Projektkonsortiet har i samverkan med en bred referensgrupp gjort behovsanalys och tagit fram en publicerad smartphone app på svenska, Stressfix. Omvärldsanalysen uppdaterades. Kommande validering förbereddes med ett hälsoekonomiskt modellutkast. Början till utvärderingsmodell för randomiserad vetenskaplig studie togs fram i samverkan med stressforskare.

Expected results and effects

Förväntade effektmål är förbättring av sjukvårdskostnader, livskvalitet, psykosocial arbetsmiljö, produktivitet och lönsamhet i arbetslivet samt snabbare integration av nyanlända. Den årliga svenska direkta besparingspotentialen kan vara up till 500 MSEK per förkortad ersättningsvecka (sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättningar). Tillkommer minskade läkemedelskostnader. Den europeiska marknaden är 40 gånger större än den svenska. Trots att projektet enbart varit i förstudie-fas finns nu en fungerande svensk applikation vilken kan bidra till dessa effekter.

Planned approach and implementation

Initieringsfasens genomförande har till stor del följt den planerade processen enligt ansökan till steg 1. Genom projektgruppsmöten, två dialogmöten online, 4 referensgruppsträffar, konsortieutvecklingsmöten, behovsenkät till EFT förbundets medlemmar, djupintervjuer med sakkunniga samt förstudiearbete har den initiala idén utvecklats och konkretiserats. Samtliga projektparter har uppfyllt sina åtaganden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.