Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell

Reference number
Coordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - June 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Syftet är att realisera en innovativ ansats till kretsloppsmodell för energi, vatten och material i Norra Djurgårdsstaden. En kommunikationsstrategi och ett koncept för en första vidareutveckling av Kretslopps-modell 2.0 har tagits fram. Behov, prioriteringar och aktiviteter för ett samverkansprojekt har definierats i syfte att fördjupa och vidareutveckla, visualisera och gestalta komplexa och abstrakta samband samt att pedagogiskt förklara och presentera systemflöden, synergier och samband för olika målgrupper.

Results and expected effects

Resultaten är - En behovsanalys genomförts - Prioritering av aktiviteter och input - En konstellation konstellation bestående av intressenter från näringslivet, icke-statliga organisationer, akademin och den offentliga sektorn är identifierad. Förväntade effekter är - Nyckelaktörer är involverade och engagerade - Gemensam förståelse för hur man kan optimera flödet av resurser genom tätorter

Approach and implementation

Projektet har haft som utgångspunkt att förbereda en ansökan till steg 2. Med utgångspunkt i den förstudie som gjorts har en vidare behovsanalys genomförts dels i workshops med nyckelpersoner från förvaltningar och bolag som kan tillföra kunskap och dels genom djupintervjuer med utvalda individer. Parallellt har Stockholms stad genomfört ett mer omfattande arbete med att ta fram ett kommunikationskoncept för kretsloppsmodellen som har bidragit med kunskap och behovsbeskrivningar. Resultatet från dessa aktiviteter har lagt grunden för innehållet i ansökan till steg 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.