Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten

Reference number
Coordinator Volvo Construction Equipment AB
Funding from Vinnova SEK 3 628 000
Project duration March 2012 - March 2015
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2011-01795-en

Purpose and goal

Inom projektet har olika typer av olycksdata undersökts vilket har visat att den vanligaste allvarliga typen av olycka är oskyddade vägarbetare till fots som blir påkörda av maskiner eller vägfordon. Det behövs därför system som kan förhindra att detta sker. Inom projektet undersöktes hur sådana funktioner kan utformas och funktioner för varning och automatisk inbromsning vid risk för kollision har utvecklats.

Results and expected effects

Under projektets gång har samarbete med framförallt FFI projektet SARPA (Safe And Robust Platform for Automated Vehicles) växt fram. SARPA har som mål att, bland annat, utveckla en autonom dumper. Denna dumper har utrustats med den GPS positionering med kommunikation som utvecklats inom detta projekt. På maskinen har även algoritmer för automatbromsning vid risk för kollision från detta projekt implementerats. Gemensamma resultat visades upp på FFI Programkonferens i Göteborg, november 2014.

Approach and implementation

Projketet har haft ett tätt samarbete mellan akademi och industri vilket lätt till väldfefinierade industrirelevanta problemställningar. En inledande stiudie av de faktiska olyksfallen låg till grån för den fortsatta planeringen av projektets exakta innehåll. Projektgenomförandet kan delas in i tre faser; Fas 1: Explorativt arbete med att skapa en relevant problemställning och definiera forskkningsfrågor. Fas 2: Analysera möjliga lösningsförslag. Fas 3: Implementera och verifiera lösningsförslagen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.