NÄRFISK

Reference number
Coordinator Ecoloop AB
Funding from Vinnova SEK 582 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Idén med NäRFISK är att flytta fiskproduktion närmare urbana konsumenter. Under projektform A har (i) konsortiet stärkts och breddats, (ii) en akademisk allians mellan KTH, SLU och Chalmers påbörjats inom vattenbruksområdet, (iii) samarbete fortsatt och förstärkts mellan akademi och entreprenörer inom odling i slutna landbaserade system, (iv) kunskapsläget inom lokal fisk-konsumtion i och runt Stockholm klarlagts och (v) planer utvecklats för samarbete kring ett framtida centrum med bl.a. en levande och aktuell utställning kring hållbar fiskförsörjning.

Results and expected effects

NäRFISK strävar inte längre efter att skapa en eller två organisationer som ska lyckas utan att (i) ett antal företag ska kunna utveckla sin affärsverksamhet, (ii) ett antal akademiska institutioner ska stärka sin kompetens och sin samverkan, (iii) ett antal myndigheter ska stärka sitt arbete inom området och (iv) konsumenter ledda och inspirerade av frivilligorganisationer ska konsumera på ett mer medvetet och hållbart sätt.

Approach and implementation

Nio organisationer/företag har deltagit och på olika sätt varit aktiva i fem arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har dels arbetat enskilt och dels tillsammans framför allt med syntesarbetet. Varje arbetsgrupp har bestått av 3-7 medlemmar. Inför slutfasen har syntesgruppen utökats med ytterligare partners som medverkar i ansökan inför projektform B. Några personer har suttit med i flera grupper vilket har bidragit extra till bra informationsutbyte mellan grupperna, även mellan projektmöten som har genomförts månadsvis under projekttiden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.