Modellvalidering från koncept till produkt

Reference number 2013-01211
Coordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Funding from Vinnova SEK 3 140 000
Project duration September 2013 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet för projektet är en välgrundad metodik som möjliggör att simulatoranvändare och beslutsfattare får information om trovärdigheten för de modeller som ingår in en simulator - direkt under pågående simulering, eller ännu hellre innan man påbörjar en simulering. Framtagen metodik har utvärderats industriellt på Saab och VTI, och fått mycket positiv feedback. Projektet har även förbättrat samarbetet mellan industri och akademi gällande metodik för tidig modellvalidering, samt upprättat kontakter mellan Saab och VTI för fortsatt arbete över domängränserna.

Expected results and effects

Enligt utvärderingen, som genomförts i samband med skarp simulatorprovning på Saab, möjliggör metodiken kontinuerlig modellförbättring. Vidare bedöms metodiken minska antalet felaktiga slutsatser från simulatorprovning, vilket innebär ökad möjlighet till tidig upptäckt av designfel samt minskad andel onödig/irrelevant provning vilket minskar belastningen på provplattformen som ofta är en trång resurs. På en övergripande nivå bidrar detta till en effektivare modellbaserad utveckling av komplexa system.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i samarbete mellan Saab Aeronautics, VTI och Avd. för Maskinkonstruktion vid Linköpings Universitet. Saab och VTI har gedigen erfarenhet av utveckling och användning av storskaliga simulatorer. Denna erfarenhet har i hög grad utnyttjats i projektet vid framtagning av metodik och verktyg för trovärdighetsbedömning. Utbytet mellan projektparterna har fungerat mycket bra. Stor vikt har lagts vid att säkerställa industriell relevans för metodik och verktyg som utvecklats inom projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.