Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer

Reference number
Coordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Centre of Logistics and Supply Chain Management
Funding from Vinnova SEK 6 560 265
Project duration March 2012 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Vi skapar förståelse för hur en värdebaserade marknad skapas för tjänster som inkluderar premiumprodukter genom att analysera i) beståndsdelar i affärsmodellen, ii) implementering och iii) olika marknadskontexter. Scanias erbjuder ett verktyg utifrån tjänsteutveckling och den egna organisationens utveckling för att skapa värde. Det är dock affärsrelationerna till kunderna som är kärnan i värdeskapandet. Vägtransportbranschen är tyngd av prispress på generiska produkter. Affärsmodellen ger förutsättningar till transportörer som vill differentiera sitt erbjudande.

Results and expected effects

Det interdisciplinära projektet har interagerat i Scanias utveckling, utmanat organisatoriska tankesätt för att utveckla gemensam förståelse av innovation dessutom har olika marknadsaktörer varit med att skapa kunskap om möjligheter till och svårigheter i att skapa värde i vägtransportaffärer. Projektet har också fört in kunskapen i undervisning till studenter som kommer att leda transport och logistik affärer framöver. Dessutom är teoretiska bidrag gjorda till olika disciplinära forskningsfält.

Approach and implementation

Vi bidrar med en modell som förklarar tre nivåer av värde som är möjliga i relationen mellan Scania och dess kund, genom litteraturstudier, intervjuer, observationer och workshops. Vi har utforskat vilka möjligheter och svårigheter som påverkar kunden respektive säljaren genom intervjuer, observationer samt sekundärt material. Tolkning och reflektion av resultaten är vidareförädlade genom diskussioner på workshops samt genom att samförfatta vetenskapliga artiklar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.