Måltidens Intressenter

Reference number
Coordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2008 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Måltidens IntressenterDet är väldokumenterat att konsumenternas redovisade uppfattning om vad som är viktigt för dem när de väljerlivsmedel inte överensstämmer med deras faktiska val. Forskningsproblemet har därför formulerats enligt följande: Hur förstå gapet mellan konsumenters uttalade behov och önskemål gällande livsmedel och deras faktiska val, och hur överbrygga gapet?

Results and expected effects

Svaret på forskningsfrågan kan nyttiggöras på olika sätt; Företagen får ett redskap för att tolka konsumenternas attityder. De får också ny kunskap om hur de kan effektivisera sina relationer till övriga företagspartners i värdekedjan, till olika samhällsinstitutioner och till massmedia. Sammantaget kan studien ge bidrag både till branschens effektivitet och till den ekonomiska effektiviteten i livsmedelsförsörjningen.

Approach and implementation

Forskningsprocessen genomförs i olika steg. I ett första steg genomförs en kvalitativ, longitudinell djupstudie av 30 hushåll där vi särskilt skall studera situationer där konsumenter upplever konflikter mellan motstridiga krav. I ett andra steg, parallellt med det första, belyses hur företagen upplever konsumenternas efterfrågan och på vad de grundar sin uppfattning. Dessa data ställer vi sedan mot de resultat som våra paneldata ger om kundernas valsituation. Vilka möjligheter och hinder upplever handeln och deras leverantörer att det finns att motverka gapet? Den teoretiska basen för konsumentstudien utgöt den teori om shopping som beskriver gapet mellan attityd och beteende som ´dialectics´. ´Dialectics´ definieras som det spänningstillstånd som uppstår då valet står mellan motstridiga krav. Företagsstudiens analys baseras på olika näverksteorier som behandlar hur värdesskapande processer organiseras.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.