LUST- Lärande Utveckling av energiSparande Teknik

Reference number 2013-01751
Coordinator SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AKTIEBOLAG SISAB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration June 2013 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

LUST (Lärande Utveckling av energiSparande Teknik) var en mycket lyckad och lärorik förstudie. Genom samverkan med ett stort antal resurser har arbetet i projektet resulterat i sex konkreta lärdomar som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Lärdomarna var följande: 1. Kunskap ger mod 2. Användaren i fokus 3. Rätt data i rätt tid 4. Koppling till förskoleplanen 5. Vi tillsammans 6. Det forskande barnet

Results and expected effects

Den interna kartläggningen som SISAB gjorde under förstudien visar en möjlig besparing på ca 5 % av SISAB:s totala energianvändning i förskolebeståndet. Förstudien visar också att besparingspotentialen är större i äldre fastigheter men att metoden är lika applicerbar oavsett byggnad. Projektet går nu över i en utvecklingsfas som syftar till att ta fram ett pilotförsök på den första förskolan som byggs inom konceptet Framtidens förskola.

Approach and implementation

Metoden, med fyra kunskapsinhämtande faser och två analyserande faser, som användes i förstudien skapade goda förutsättningar att nå projektmålen. Tack vare vårt fokus på förankring och delaktighet har vi mött engagerade och kunniga specialister som har bidragit mycket inom sina respektive områden. Dessa resurser kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklandet av lösningen. Som ett led i förankringen är också kunskapsåterföringen viktig och därför fokuserar vi nu också på att delge andra våra lärdomar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.