Livsmiljö för hållbar stadsutveckling

Reference number 2014-03434
Coordinator SVERIGES ARKITEKTERS ARKITEKTSERVICE AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration August 2014 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med agendan att mobilisera aktörer i tidiga skeden av samhällsbyggandet för en medfinansiering av innovation har till stor del nåtts genom att fokusera på de aktörer som redan är aktiva och engagerade i innovation. Projektgruppen bedömer att den aktivitet som redan förekommer på ca 20 mkr/år mycket väl kan ökas till en medfinansering på 70 mkr/år i form av egna innovationsprojekt med tanke på aktörernas omsättning och en tydlig trend de senaste åren bland konsultföretagen att öka sin omsättning inom FOI.

Results and expected effects

Den förväntade effekten av Agenda Livsmiljö är en utvecklad kompetens bland kommuner, byggherrar, arkitekter och andra aktörer som arbetar i tidiga skeden av samhällsbyggandet att leda och samordna integrerande processer som skapar långsiktiga samhällsvärden både för medborgarna, företagen och ekosystemet. Det handlar om att förena medborgarnas inflytande och experternas kunskaper med marknadens förutsättningar och politikens vilja och mål för hållbar livsmiljö och boende.

Approach and implementation

Mängden aktörer som medverkat i arbetet har varit resurskrävande att hantera och den ursprungliga budgeten har överskridits. Men formen att bjuda in till öppna frukostträffar med information om agendan för alla intresserade och fördjupande rundabordssamtal för särskilt inbjudna har fungerat mycket bra. Att de ordnats i olika delar av landet har också bidragit till en större bredd i agendans perspektiv och stärkt den nationella relevansen. Det har också lett till mycket kunskap om vad som pågår i regionerna och blivit inledningen till samtal mellan aktörer i olika delar av landet.

External links

Agenda Livsmiljö - en nationell innovationsagenda för hållbara livsmiljöer och boende med människan i fokus.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.