Lignin för kolfiberframställning (LigniCarb)

Reference number 2009-01127
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 7 000 000
Project duration July 2009 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att utvärdera sulfatligin som råvara för framställning av kolfiber till strukturella applikationer, dvs som styrkebärande enhet i kvalificerade kompositer. Målet är att demonstrera att sulfatlignin kan användas för framställning av CF av kommersiell kvalitet.

Expected results and effects

Om sulfatlignin kan användas som råvara till kommersiell CF framställning, kommer det betyda en ny produkt av högt förädlingsvärde för skogsindustrin, vilket breddar produktportföljen utanför den traditionella inom massa och papper. En lägre råvarukostnad som sulfatligninet utgör i jämförelse med dagens petroleum-baserade råvaror, förväntas öka efterfrågan på CF ytterligare och därmed resultera i en stabil efterfrågan/avsättning av sulfatlignin för den skogsindustriella näringen.

Planned approach and implementation

Projektet berör alla steg i råvarans väg till färdig applikation, dvs i komposit. Delprojekten omfattar isolering av sulfatlignin, modifiering och stabilisering inklusive identifiering av flyktiga föreningar, extrudering, karbonisering och studier av hur ligninbaserad CF fungerar i en komposit. Påverkan av rening och modifiering tidigt i tillverkningsprocessen kommer att utvärderas kontinuerligt, genom nära tillgång till laboratorie-extruder och rörugn för behandling av lignin vid hög temperatur. Avancerade analysinstrument kommer att användas för utvärdering av kemiska, termiska och mekaniska egenskaper. En referensgrupp bestående av berörd personal från Innventia och medfinansiärer kommer kontinuerligt följa och göra prioriteringar inom projektets ram. Vinnova kommer att bjudas in för att delta vid dessa möten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.