Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 399 800
Project duration August 2012 - February 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål har varit tvådelat, dels att föra fram nyttan men länkade data och sprida kunskap om teknikerna, och dels att publicera en utvald del av samhällets basdata som länkade data för att göra det möjligt att återanvända och länka till dem. Genom webbportalen linked-data.se har vi skapat en svensk mötesplats kring länkade data. Datamängderna som publicerats (data om län, kommuner, församlingar, samt SNI-koder) utgör exempel på hur länkade data gör det möjligt att länka samman data från olika datakällor, och kan fungera både som inspiration och en konkret återanvändbar resurs.

Results and expected effects

Projektet har publicerat två dataset, baserat på SCBs klassificeringsdatabas; län, kommuner och församlingar, samt SNI-koder (standard för att klassificera verksamheter). Genom att ge dessa basdata för samhället unika URI:er, och publicera dem m h a RDF, har projektet möjliggjort för andra att återanvända och länka till dessa data via webben. Utöver data har projektet även skapat en nationell portal för länkade data: linked-data.se, där intresserade kan hitta lättillgänglig information om länkade data på svenska, samt kontinuerligt bli uppdaterad med nyheter inom området.

Approach and implementation

Datapubliceringen genomfördes självständigt av SCBs utvecklare, med tekniskt stöd från övriga projektparter (främst Metasolutions AB). Under arbetets gång diskuterades både tekniska och organisatoriska frågor kring datapublicering, såsom lämpliga val av URI:er, vilka åtaganden SCB har i framtiden för att hålla dessa data uppdaterade etc. En av projektets slutsatser är att sådana erfarenheter bör dokumenteras och delas, för att i framtiden kunna hjälpa andra organisationer att snabbare komma igång med länkade data. Goda exempel är en värdefull resurs.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.