Kunskapsbaserad Produktutveckling

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 592 000
Project duration November 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har syftat till att identifiera lämpliga arbetssätt som gör att man kan reducera kunskapsspill i komplexa produktutvecklingsorganisationer. `Lean´ i allmänhet syftar till att reducera och minimera slöseri av viktiga resurser. När det gäller stora, komplexa produktutvecklande organisationer så handlar detta slöseri framförallt om risken att slösa med resursen ´kunskap´, dvs ett kunskapsslöseri. Projektet konstaterar att individer utnyttjar två kanaler för kunskapsspridning, - inhämtning parallellt, dokumentkanalen respektive det individkanalen.

Results and expected effects

Projektet har haft som mål att identifiera principer för att minska kunskapsslöserier. De principer som identifierats kan sammanfattas i fyra punkter. Dessa rör vikten av syftet med dokumentation och identifierad mottagare av densamma. Vidare att kunskap är kontextberoende vilket försvårar kunskapscentralisering i form av omfattande dokumenthanteringssystem, vilka heller inte fungerar tillfredsställande hos företagen i studien. Slutligen är en observation som gjorts att man ofta byter kanal för kunskapsöverföring beroende på vilken typ av situation man befinner sig i.

Approach and implementation

Intervjuserien har bestått av 35 intervjuer fördelade på fyra företag enligt följande: 9 st på RUAG Space, 9 st på Scania, 9 st på SAAB Electronic Defense Systems och 8 st på SAAB Aeronautics. Urvalsgruppen har fördelats på tre huvudtyper av roller; 10 st projektledare (och delprojektledare), 8 st linjechefer på mellan och hög nivå, samt 17 konstruktörer och teknikspecialister. Urvalsgrupperna har varit mycket viktiga eftersom dessa roller kan förväntas ha olika ansvar och därmed olika syn på och behov av kunskapsöverföring i organisationen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.