Kultureffektiv produktframtagning

Reference number 2012-03810
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 778 664
Project duration November 2012 - July 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att ge ett industriellt och vetenskapligt kunskapsbidrag om utvecklingsprocesser i global samverkan, för att företag på sikt ska ha bättre kunskap och medel för att kunna arbeta effektivt och innovativt. Dessa mål har uppnåtts där identifierade industriella utvecklings- och forskningsbehov har adresserats i ett föreslaget fortsättningsprojekt.

Results and expected effects

Resultat av den industriella studien visar att kulturella aspekter starkt påverkar produktframtagningsprocessen. Det görs fragmenterade ansatser att hantera kulturella skillnader, dock främst på individnivå. Här saknas arbetssätt och teknik för att systematiskt utnyttja existerande kunskap såväl inom som utom företagen. Både industriella studien och litteraturstudier pekar på behovet av utveckling av verktyg för att operationalisera kulturanalyser i produktframtagningsprocessen, ett arbete som med företagsmedverkan påbörjats som ett resultat av projektet.

Approach and implementation

Projektet organiserades i en litteraturöversikt över tidigare studier som lyft upp kulturella aspekter i produktframtagningsprocessen samt en industriell studie där fem svenska globala företag medverkande. Företagen identifierade aktuella globala samarbeten av strategisk vikt för företagen och data samlades in genom 13 strukturerade intervjuer inkluderande funktioner som HR, konstruktion, fackliga företrädare, marknad/försäljning, projektledare för projektering samt indiska leverantörer. I en analys identifierades nyckelområden för kultureffektivitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.