KTH Live-In Lab - Testbädd för boende- och byggrelaterade miljöinnovationer

Reference number 2015-05055
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för energiteknik
Funding from Vinnova SEK 4 842 286
Project duration November 2015 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med KTH Live-In Lab är att öka innovationstakten samt att bidra till ökat företagande, förstärkning av miljötekniksektorn och ökad export av produkter och tjänster för boende och byggande. Testbädden blir även en ny och unik nod för samarbete mellan akademin, industrin och samhället. Målet är att upprätta och driftsätta en testbädd för innovativ miljöteknik. Målet med projektet anses uppfyllt då flertalet FoU-projekt påbörjats och att testbädden kan drifttagas i maj 2018. Syftet kvarstår och är väl förankrat i samtliga styrande dokument och kommunikationsmaterial.

Expected results and effects

37 företag/org. är involverade i testbädden vilka bidragit med ca 20 miljoner i medfinansiering och bidragit till att KTH Live-In Lab erhållit ca 17 miljoner för FoU. 32 intresseanmälningar om att använda testbädden har inkommit varav 20 är godkända, 8 inväntar färdig byggnation och 5 är finansierade. 10 forskargrupper på KTH är involverade, ca 15 examensarbeten har utförts, ca fem kurser har kopplats till testbädden samt fem universitet är i dagsläget involverade i verksamheten (KTH, SU, Chalmers, KI och Max Planckinstitutet i Berlin). Testbädden beräknas stå färdig sista maj.

Planned approach and implementation

12 halvdagsseminarier anordnades där partnerna utformade strukturer för testverksamheten. Utöver det anordnas ett tjugotal ämnesspecifika möten där expertis delgav tankar kring områdena (avtal, teknik, kommunikation etc.). Styrelsemöten har hållits fyra gånger per år och det Externa rådet har sammankallats två gånger. Semrén & Månsson och Einar Mattsson har tagit ett större ansvar gällande projektering och kommunikation. Upplägget med ämnesspecifika halvdagsseminarier har fungerat mycket bra och resulterat i strukturer vilka är godkända av både akademin och industrin.

External links

www.liveinlab.kth.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.