Kretsloppsanpassade sanitetslösningar

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Urban Water Management
Funding from Vinnova SEK 861 700
Project duration November 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Projektet syftade till att utveckla hållbara hygien- och sanitetslösningar som är riktade mot utvecklingsländer, flyktingläger och katastrofområden där infrastruktur för vatten och avlopp saknas. Målet var att göra behovsanalys i olika världsdelar/länder och beskriva förutsättningar i form av kultur- och genderaspekter. Vidare skulle möjliga tekniska lösningar kartläggas, och relevansen bedömas. Målen har uppfyllts.

Expected results and effects

Resultaten av förstudien är som önskat och förväntat en genomgripande behovsanalys i utvalda länder och kartläggning av tekniska systemlösningar. Effekterna av projektet är att företaget har fått stor uppmärksamhet för projektet från myndigheter och biståndsorgansationer som ger goda möjligheter för en fortsatt systemutveckling.

Planned approach and implementation

Upplägget hart varit att genom utredning och workshops ta fram en behovsanalys och kartläggning av tekniska systemlösningar. Upplägget har varit framgångsrikt då projektet har fått stor uppmärksamhet via olika nätverk.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.