Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material

Reference number 2012-01963
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med agendaarbetet var primärt att åstadkomma tvärsektoriella satsningar som leder till fullskaliga processer. För värdekedjan ´Nanokompositer för transportsektorn´, har en tvärsektoriell konstellation bildats. Denna konstellation har formulerat ett projekt och lämnat in en ansökan. För värdekedjan ´Biobaserade förpackningsmaterial´, har en konstellation bildats, som inkluderar både varumärkesägare och skogsindustri. Ett gemensamt projekt har formulerats och är del av ansökan om SIO-programmet ´Nya biobaserade material, produkter och tjänster´.

Results and expected effects

Resultatet av agendaarbetet har blivit bildandet av två nya tvärsektoriella konstellationer. Dessa konstellationer har gjort varsin ansökan om projektfinansiering. Om finansiering beviljas är förväntan att dessa projekt kommer leda till nya innovationer och i slutändan helt nya processer för biobaserade material. Om finansiering inte fås i detta stadie är förväntan ändå att det kommer att ske samverkan inom konstellationerna vilket kan resultera i framtida projekt och/eller affärer.

Approach and implementation

Det ursprungliga upplägget var att genomföra hela arbetet i workshopform. Den första workshopen gav inte så bra utfall som önskat. Analysen som gjordes var att denna aktivitet genomförs bäst genom att träffa olika aktörer separat eller i mindre grupper. Det fortsatta arbetet genomfördes i enlighet med detta. Att det var så många agendaprojekt inom samma område, gjorde koordinering dessa emellan arbetsam och ledde också till en hög belastning för många företag. Denna arbetsgrupp anser att det hade varit mer resurseffektivt om ett fåtal konstellationer fått mera finansiering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.