Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl

Reference number 2015-05881
Coordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Funding from Vinnova SEK 240 000
Project duration January 2016 - April 2016
Status Completed
Venture Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Call FRÖN Planering hösten 2015

Purpose and goal

Syftet med projektet och det övergripande målet var att utveckla och konkretisera den beskrivna idén kring automatisk tömningsregistrering samt att ta fram underlag för ett utvecklingsprojekt. Detta mål har uppfyllts i projektet och det finns nu en utvecklad och konkretiserad idé samt underlag för ett utvecklingsprojekt. Samtliga fyra nedbrutna delmål för att nå det övergripande målet nåddes framgångsrikt.

Results and expected effects

De konkreta resultat som förväntades av projektet var följande fem leveranser: - Ett genomarbetat konceptförslag att gå vidare med. - En övergripande kravspecifikation för vilken teknisk utrustning som krävs i bilarna. - En övergripande kravspecifikation för mjukvaran och dess integration med bilens tekniska utrustning. - Genomarbetad bild av vad det kostar att införa lösningen, hur det kan göras samt vilka konsekvenser det får. - Färdig projektplan, projektgrupp, kostnadskalkyl och finansieringsplan. Vid avslutat projekt kan konstateras att samtliga fem resultat finns.

Approach and implementation

Projektarbetet var upplagt i fem arbetspaket: AP1: Konceptutformning AP2: Krav på teknisk utrustning AP3: Krav på mjukvara AP4: Kartläggning av införande AP5: Planering av utvecklingsprojekt För varje arbetspaket fanns ett antal aktiviteter specificerade som mer precist angav vilket arbete som skulle utföras inom arbetspaketet. Projektet bedrevs enligt dessa arbetspaket/aktiviteter utan större avvikelser och leverans/resultat uppfyllde satta förväntningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.