Konstant ren smörjolja, The zero project.

Reference number
Coordinator RECONDOIL SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 1 444 000
Project duration April 2013 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att utveckla, testa och verifiera RecondOils kemiska separationsteknik för rening av marin smörjolja samtkombinera denna med mekanisk höghastighetsseparation.Projektethar utvecklat nya separationsboosters ochteknik för verifiering och kontroll samt testat den resulterande kemiska tvåfassepareringen i kombination med marina höghastighetsseparatorer för att kunna få fram en kommersiell teknologi. Målet har också uppfyllts genom byggande av pilotanläggning i samarbete med marin samarbetspartner.

Expected results and effects

Projektet har tillfört RecondOil väsentlig kunskap inom företagetsnischområde kemisk separering samt medfört att . Projektet har även resulterat i att företaget, i samverkan med ledande marina aktörer, kunnat visa att tekniken är kommersialiserbar.

Planned approach and implementation

RecondOil har genomfört projektet i ett antal delsteg,Steg 1. Definiering avförutsättningar och gränsvärden.Steg 2. Insamling och dokumentation av olika smörjoljor med olika nedsmutsningsgrad.Steg 3 och 4. Laboratorietester med screening av oljor samt processoptimering av separationsboosterteknologi.Steg 5. Pilotkörning med fullskaleutrustning i samverkan med partners.Genom ovanstående steg har de teoretiska antagandena som låg till grund för projektet kunnat verifieras med verkliga mätbara resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.