Konst, kultur och kreativ kompetens som resurser för ökad innovationskraft i stadsutvecklingen i Nacka

Reference number 2013-01757
Coordinator Nacka kommun
Funding from Vinnova SEK 580 000
Project duration July 2013 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har gett oss möjlighet att pröva, analysera och utveckla nya metoder och arbetssätt i de etablerade stadsutvecklingsprocesserna. Genom ett flertal aktiviteter och pilotstudier har vi utmanats i våra tankesätt och utvecklat vår kunskap om på vilka nya sätt konst, kultur och kreativ kompetens kan verka och spela en roll i stadsutvecklingen. Vår strategi ´öppna konsten´ har aktiverats, utvecklats och operationaliserats. Projektet har gett underlag och erfarenheter för vidare arbete, och berett möjligheter för nya arbetssätt och metoder att få fäste på strategisk nivå.

Results and expected effects

Genom att göra/genomföra, reflektera och samla erfarenheter av tester i liten skala (se bilaga 1) har en grund lagts för implementering av nya arbetssätt på strategisk nivå. Då ett brett spektra av medarbetare har deltagit och berörts av projektet, och därmed erfarit dess verkan, ser vi också spilleffekter inom andra områden i kommunen, t.ex. inom vård och skola, där intresset att pröva nya arbetssätt och metoder väckts. Projektet har väckt internationellt intresse från t.ex. England, Bulgarien, Holland, Irland. En gemensam ansökan till Kreativa Europa och FRöN har initierats.

Approach and implementation

Vi har arbetet utifrån principerna för att driva utveckling i komplexitet. Projektet har därför bestått av ett antal piloter/förstudier där vi i liten skala testat nya arbetssätt för att sedan systematiskt reflektera och skapa lärande. Vi har också arbetat utifrån antagandet att fri vilja och frivilligt deltagande är nyckeln till framgång, d.v.s. förändringsarbetet måste komma inifrån och bäras av medarbetare inne i organisationen. Analysen är att detta varit framgångsrika koncept som möjliggjort en mjuk förändring av perspektiv och preparerat mark för en hållbar utveckling.

External links

NACKA BYGGER - om konsten att skapa stad. Intervjuer, filmklipp, aktiviteter, blogg, undersökningar och skisser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.