Kompletteringsansökan Framtidens Bioraffinaderi

Reference number 2012-03979
Coordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Funding from Vinnova SEK 5 500 000
Project duration January 2012 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Framtidens Bioraffinaderi är Fas 2 är ett projekt med syfte att initiera och driva bioraffinaderiutveckling i vår region, och nationellt, tillsammans med industriella partners, akademiska m.fl. Syftet är att uppfinna och utveckla nya produkter baserade på skogsråvara och att utveckla mer effektiva processer för bioraffinaderi. I förhållande till våra ursprungliga mål för 2008 ser det mycket lovande ut. Flera mål är redan uppnådda och har höjts. De flesta målen kommer att nås med råge till 2016.

Results and expected effects

Utöver målen ovan så har arbetet med att initiera, katalysera och leda bioraffinaderiutvecklingen lett till resultat, idéer, och nätverk som även framöver kommer att generera nya gröna produkter, kemikalier, drivmedel och energi- eller råvarulösningar från skogsråvara. Konkreta resultat är 77 patentansökningar, varav två har realiserats. 16 nya produkter, 20 prototyper, 9 nya processer och cirka 40 vetenskapliga publikationer. 4 nya företag har bildats i klustret. Flera resultat i vår portfölj är även redo för eller på väg mot uppskalning.

Approach and implementation

Arbetet med att tillsammans med våra medlemsföretag och andra aktörer initiera och driva projekt inom bioraffinaderiområdet har löpt på i god fart. Faddersystemet och FoU-rådets verksamhet har lett till att intresset för och engagemanget i projektdeltagandet har ökat. Vi har systematiserat arbetet för att fånga bra idéer till projekt, projektgenomförande och uppföljning och jobbar vidare på att utveckla systemen för att fler projektresultat ska nå hela vägen till kommersialisering i full skala.

External links

Länk till beskrivning av just FB. Våra projekt beskrivs på SP Processums hemsida.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.