Kommunikationsplattform och policydialog för spridning av lärdomar från innovationsforskning 2011 (ESBRI)

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration January 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Målet är att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap samt att vara en länk mellan akademi, policy och företag/are.

Results and expected effects

Projektet har inneburit att vi vidareutvecklat samtliga aktiviteter såsom t ex Entré, e-Entré, Estrad etc med fler prenumeranter och fler deltagare än tidigare år. De undersökningar som gjorts bland deltagare och prenumeranter visar att de anser sig ha nytta av våra publikationer och andra aktiviteter.

Approach and implementation

Projektet har inneburit att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovations- och entreprenörskapsfrågor lyfts fram och diskuteras. Genomförandet har gått enligt planerna och de diskussioner som förts med VINNOVA har legat till grund för eventuella avvikelser.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.