Kommunens finanser som öppen data

Reference number
Coordinator HELSINGBORGS KOMMUN - IT-UTVECKLINGSENHET
Funding from Vinnova SEK 198 000
Project duration December 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Det övergripande syftet med projektet var att ta fram en lösning för att kontinuerligt publicera kommunal finansiell information som öppna data. Halvvägs in i projektet blev det tydligt för oss att området kommunens finanser som öppna data var både större, mer komplext och mer tidskrävande än vi förutsett. Istället för att ta fram färdiga lösningar inriktade vi oss på att i form av en projekt rapport sammanfatta området ekonomiska öppna data och ge rekommendationer för vidare arbetet. Denna rapport finns i betaversion på projektets blogg: http://blogg.helsingborg.se/oppendata/

Results and expected effects

Vi hoppades innan vi startade projektet att andra aktörer skulle kunna dra nytta av vad vi kommit fram till i sitt eget arbete. även om vi inte kommit fram till några exakta svar, tror vi att vår rapport kan fungera som en introduktion och diskussionsunderlag kring ämnet. Vi anordnade en inspirations och fördjupningsdag kring XBRL med deltagare från andra kommuner och myndigheter. Dagen gav möjlighet för många aktörer att träffas och diskutera området och vi hoppas att att diskussion fortsatt även efter den dagens slut.

Approach and implementation

Vår ursprungliga plan var att att arbeta i tre parallella spår (process, teknik & format) i iterationer om 5 veckor. Efter ett tag märkte vi att området var för outforskat för detta upplägg. Vi behövde lägga mer tid på att väga olika typer av källor mot varandra och undersöka ämnet på djupet för att denna modell skulle fungera. Istället skiftade vi över mot en explorativ modell där vi efterhand som vi skaffat oss mer kunskap om ämnet och kunnat dra slutsatser och välja hur vi ska gå vidare.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.