KomAda - Kommersialisering av AdaForm

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 1 725 000
Project duration May 2011 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med det aktuella verifieringsprojektet har varit att kommersialisera konceptet tribotextil; en textil duk för plåtformning. Tribotextilens funktion är att skapa ett gynnsamt nötnings- och friktionsförhållande mellan plåt och verktyg under formning av en produkt i plåt med hjälp av en återanvändbar funktionell textil. Projektet har genererat nödvändig verifiering av produktens funktion och kommersiella värde. Samtliga verktyg för den fortsatta kommersialiseringen är framtagna.

Results and expected effects

Projektet har tagit en ny produkt från idé fram till möjlig marknadsintroduktion. Effekten av den nya produkten är att ett kostnadseffektivt alternativ till smörjmedel och/eller beläggningar har blivit tillgänglig för plåtbranschen. Produkten reducerar produktionskostnader genom att minska antalet processteg, krav på verktygsytor samt materialspill. Produkten förväntas också reducera miljöbelastning genom minskat användande av smörjmedel och efterföljande tvättprocesser.

Approach and implementation

Projektet har genomförts i fem etapper: 1. Tribotextilens kommersiella värde och tekniska funktion verifierades 2. Industriell tillverkning av produkten utarbetades och verifierades i praktiska försök. 3. Affärsstrategi för kommersialiseringsprocessen formulerades och patentskyddet stärktes genom att en PCT-ansökan lämnades in. 4. Affärsplan togs fram 5. Affär i form av licensering utarbetades Projektet har genererat i nödvändiga verifieringar och samtliga verktyg för den fortsatta kommersialiseringen är framtagna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.