Koldioxidsignalering i Arabidopsis thaliana slutceller

Reference number
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Funding from Vinnova SEK 2 954 380
Project duration September 2011 - February 2016
Status Completed

Purpose and goal

Växters gasutbyte sker genom specifika porer i bladen och genom dessa klyvöppningar tas koldioxid upp för fotosyntes och vatten förloras genom transpiration. Detta projekt har visat på proteinet HIGH TEMPERATURE 1 roll i rödljusreglerad öppning av stomata samt hur koldioxid och fotosyntes påverkar öppningsgraden av klyvöppningar i Arabidopsis thaliana slutarceller. VINNMER mottagaren har deltagit i flera ledarskapsutbildningar, handlett en doktorand till disputation samt deltagit i pedagogiska kurser för docentkompetens.

Expected results and effects

Genom ett internationellt utbyte, med en i fältet världsledande forskningsmiljö vid UCSD i USA, har den vetenskapliga meriteringen klart stärkts. Under 2015 publicerades tre artiklar som ett resultat av VINNMER samarbetet. Ledarskapsutveckling och pedagogisk meritering har också förbättrats under VINNMER tiden tack vare deltagande i flera ledarskapskurser och pedagogiska kurser och workshops. Ytterst kan de vetenskapliga resultaten användas i utformandet av framtida grödor med förbättrat vattenutnyttjande.

Planned approach and implementation

Ett flertal kortare resor som gästforskare vid UCSD gjordes under projektets första år; under 2014 och 2015 möjliggjorde VINNMER medlen att familjen till projektledaren följde med på betydligt längre vistelser. Flera tekniker och metoder som VINNMER mottagaren lärde sig vid USCD har integrerats vid heminstitutionen i Umeå.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.