Knowledge Management Plattform ´Proof of Concept´ vid Göteborgs universitet

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutet för innovation och samhällsförändring
Funding from Vinnova SEK 13 500 000
Project duration January 2011 - March 2014
Status Completed

Purpose and goal

Det övergripande syftet med KMP projektet har varit att anpassa, utveckla och integrera verktyg, processer och kompetens som behövs för att initiera och driva utvecklingsprocesser avseende universitetets ansvarstagande för samverkan och verka för nyttiggörande. De analyser och utvärderingar som har genomförts inom projektet finns i form av leveranser, presentationsmaterial och rapporter. Tillsammans skapar de redskap för svenska universitet och andra att ta del av, i en strävan att ta ett samhällsansvar och att utveckla akademiska miljöer.

Results and expected effects

KMP-projektet har utformats som en process för att utveckla Göteborgs universitet när det gäller att verka för nyttiggörande av forskningsresultat och hantering av forskningsresultat i samverkansrelationer. Samtidigt har ambitionen varit att projektet ska kunna bidra till utvecklingen också vid andra universitet. Utfallet av projektet är en modell för samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat som tar avstamp i de akademiska miljöerna snarare än i innovationssystemet, en modell som baseras på strävan mot att ta ett större samhällsansvar.

Approach and implementation

Den övergripande ambitionen bakom projektet är följaktligen att iscensätta ett lärande och att initiera utvecklingsprocesser avseende universitetets ansvarstagande för samverkan och verka för nyttiggörande. Avsikten är att skapa ett lärande kring vad integrationen av forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande kan tänkas innebära och medföra i praktiken. Stor vikt har lagts vid att genomföra strukturerade analyser och utvärderingar för att skapa underlag till en underbyggd akademisk lärprocess.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.