Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik

Reference number 2016-04188
Coordinator RespiHeart AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Medtech4health: Clinical verification of new medtech Products
Call Medtech4Health: Clinical verification of new medtech products - 2016

Purpose and goal

Projektet har syftat till att verifiera RespiHeart vid övervakning av andningsfrekvens, hjärtfrekvens, syrgasmättnad och temperatur. Målsättningarna som uppnåtts har varit att utvärdera: (1) funktionalitet, inkl användarvänlighet, presentationsgränssnitt och kommunikation, (2) noggrannhet i jämförelse med standardmetoder på en akutklinik, (3) ge vägledning mot en slutprototyp för RespiHeart-systemet, samt (4) beskriva förutsättningarna för optimering av systemet i den kliniska verkligheten och anpassning av produkten till miljön på en akutmottagning.

Expected results and effects

RespiHeart uppvisar hög mätprecision ifråga om hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Andningsfrekvensen har inte kunnat verifieras fullt ut pga olikheter i beräkningsmetoder. Temperaturmätningen visar på fördröjning upp till 10 min med befintlig teknik. RespiHeart bedöms vara enkel och tidsbesparande och möjliggöra övervakning av vitalparametrar för en stor andel akutpatienter som idag inte kan övervakas. Vidareutvecklingen av RespiHeart behöver säkerställa uppkoppling mot patientjournalsystem, display på enheten, larmfunktion, och reducering av rörelsekänslighet.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts vid akutkliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Mätningar har genomförts på 50 patienter som inkommit till kliniken, vilka under 10 minuter genomgått samtidig mätning med RespiHeart, Philips MP30 och Covidien. Mätvärden för respektive vitalparameter har därefter sammanställts och jämförts. Funktionalitet, användarvänlighet och integration med övrig teknik har studerats baserat på intervjuer med kliniker som deltagit i datainsamlingen. Tekniska förutsättningar och logistik har studerats utifrån analys av patientflöden och vårdscenarier.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.