Klimatneutral industriproduktion

Reference number 2015-04420
Coordinator Biorecro Research and Development AB
Funding from Vinnova SEK 498 000
Project duration November 2015 - July 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

De mål som har uppfyllts är målen för att färdigutveckla konstellationen i projektet, utveckla idéer och inventera möjliga vägar för kommersiell utrullning av koldioxidlagring i Sverige, analysera förutsättningarna för att distribuera kostnaderna för de omfattande investeringar som krävs genom innovativa styrmedel och incitament, samt involvera andra företag, myndigheter och organisationer. Det mål som vid slutrapportering fortfarande inte är uppnått, men som det pågår arbete på, är att ta fram utkast till projektavtal.

Expected results and effects

Projektkonstellationen har färdigutvecklats baserat på de analyser och slutsatser som tagits fram i projektet. På så sätt identifierades tre nyckelaktörer som borde knytas till projektet. Det var dels en av Sveriges största utsläppare av koldioxid, Cementa, dels en finansiell aktör med lång investeringshorisont, vilket innebar att 7:e AP-fonden inkluderades i arbetet, dels Trafikverket, vilka är en av de myndigheter som har kommit längst med sitt klimatarbete och har en av Sveriges största budgetar för utsläppsintensiva investeringar.

Planned approach and implementation

Huvudfokus för projektet har varit att utveckla så kallade värdekedjor, som följer utsläppen från större punktkällor såsom stålverk och cementbruk, via förädlingssteg ned till slutkonsumenter och slutanvändare. Genom att identifiera sådana värdekedjor, kan de som ger bäst förutsättningar för nya styrmedel och incitament tas fram. Detta har dels skett genom interna skrivbordsanalyser, men även i tät kontakt med olika aktörer inom och utanför projektkonstellationen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.