Kartläggning och analys av program för spridning av organisatoriska innovationer

Reference number
Coordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration September 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att kartlägga och analysera program i Sverige och internationellt som syftar till att öka existerande företags innovationsförmåga, genom att sprida organisatoriska innovationer. Totalt identifierades 200 program som analyserades genom en stegvis process som resulterade i att 28 program presenterades översiktligt följt av en djupare analys av sju program. Denna analys presenteras i en Vinnovarapport: Steiber & Alänge (2013) ´Diffusion of Organisational Innovations: Learning from selected programmes´.

Results and expected effects

En översikt presenterades av 28 program, runt om i världen, som syftar till att öka företags innovationskraft. Ett urval av sju intressanta program har därefter analyserats mer i detalj med syfte att lyfta fram erfarenheter och resultat av specifika spridningsmodeller. Dessa analyser har presenterats för Vinnova i workshop-format och förväntas ge inspiration och underlag till utformning av framtida program inom området ´Arbetsorganisation och Ledning´.

Approach and implementation

Kartläggningen fokuserade på program som med hjälp av organisatoriska innovationer har som mål att öka innovationsförmågan bland företag med fler än 50 anställda. Programmen kan involvera flera olika aktörer i samhället, tex. stat/näringsliv/akademi. Sökningen efter program har gjorts genom flera kanaler parallellt: via innovationsmyndigheter, via personliga nätverk, Internet, sociala medier samt via existerande databaser. Totalt identifierades 200 program. Sju program valdes därefter ut för djupstudier, primärt genom intervjuer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.