Kartläggning av produktionsforskningen i Sverige

Reference number 2015-03957
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2015 - November 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030

Purpose and goal

Syftet var att få en aktuell bild av forskningen och dess nyttiggörande inom Prodution2030:s sex styrkeområden, som ett underlag för framtida satsningar i Produktion2030 samt för att tillgängliggöras för VINNOVA och externt. Forskargrupper på lärosäten och institut skulle kartläggas. Rapporteringen skulle göras dynamisk. Det skulle gå att uppdatera och lägga till information. Detta har åstadkommits genom datafil med gränssnitt samt att webbaserad version för bred spridning är planerad att tas fram av Produktion2030:s programkontor våren 2016.

Results and expected effects

Gränssnitt och datafil i Excel till Prod2030:s styrgrupp och kontor samt VINNOVA: möjlighet att söka utifrån lärosäte/institut, styrkeområden, enskild forskargrupp och fritext samt överskådlig presentation av respektive forskargrupps verksamhet. Rapport om studiens genomförande och PPT-presentation. Webbaserad version möjlig att uppdatera planerad att tas fram av Produktion 2030:s programkontor våren 2016 för bred spridning. återkoppling till de som svarat på enkäten: PDF med egna svar, PPT med helheten samt ett tackbrev och info hur data kommer användas framöver.

Approach and implementation

Frågeområden: 1.Beskrivning av grupp 2.Gruppens inriktning och spetskompetens 3.Centrala forskningsprojekt 4.Utrustning o demonstratorer 5.Nyttiggörande 6.Internationell samverkan 7.Kompletterande info o övrigt Enkätverktyg: Webenkät Machform, resultat i Excel-fil Sökstrategier: 1.Lärosätens och forskningsinstituts hemsidor 2.Beviljade forskningsprojekt from 2010: VINNOVA, SSF, KKS, Mistra 3.Expertgrupper inom Prod2030:s styrkeområden 4.Nätverk, intressegrupper Ifyllda enkäter från 22 lärosäten (55 ifyllda enkäter) och 11 institut (21 ifyllda enkäter)

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.