iViP - strategisk Internationaliseringsplan för kompetenscentret ViP

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration December 2012 - May 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med iViP-projektet har varit att positionera ViP internationellt och börja etablera internationell samverkan till nytta för parterna samt att ta fram en strategi för att genomföra detta. Information och kännedom om ViP (konceptet, parter, projekt, mm) har spridits brett via presentationer, seminarier och studiebesök. Internationella simulatormiljöer har besökts för benchmarking. Frågeställningar av gemensamt intresse har identifierats och idéer till samarbete och utbyte diskuteras nu. Ett förslag till internationaliseringsstrategi för ViP har formulerats.

Results and expected effects

Benchmarking har gjorts av 18 globala simulatormiljöer. Värdarna har visat stor öppenhet och delat med sig erfarenheter. Flera har uttalat intresse att samverka, i vissa fall har områden för samverkan/utbyte identifierats, i andra diskuteras konkreta samprojekt. Några intentioner har formaliserats i MoU. Goda förutsättningar för samverkan och långvariga relationer har skapats. SME:er i ViP har inte uttalat ett tydligt intresse men möjligheter till nya marknader för dem bevakas. Strategin som formulerats behöver vidareutvecklas och förankras ytterligare hos ViP-parterna.

Approach and implementation

iViP och internationalisering har fortlöpande presenterats och diskuterats på ViP-workshopar. Parterna har getts möjlighet att ge input och delta, deras befintliga internationella kontakter och samarbeten samt önskemål och prioriteringar för framtida samverkan har sammanställts. Huvudaktivitet har varit benchmarking/studiebesök av simulatormiljöer (fler än tänkt pga. stort intresse att ta emot oss). Simulatorer har provkörts och kunskap och erfarenheter utbytts. Analys av dokumentation och upplevelser samt uppföljning av samarbetsdiskussioner har inte slutförts.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.