Innovativt och effektivt insamlings- och materialåtervinningssystem för plast från byggsektorn

Reference number
Coordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Göteborg
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Det långsiktiga målet är att utveckla ett återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Målet med projekt A var att identifiera vilken utveckling som måste till för att få igång systemet samt att utöka konstellationen för att komma vidare i arbetet. Ett antal utvecklingsbehov har identifierats och dessa ligger till grund för planering av projekt B. Denna fas kommer att baseras på en rad fallstudier och inkludera en sektorsövergripande konstellationen med alla viktiga parter representerade

Results and expected effects

Vi har funnit att det finns ett stort intresse att få igång ett återvinningssystem för plast från byggsektorn. Byggsektorn vill minska sin miljöbelastning och plastbranschen öka andelen återvunnen råvara. Ett antal frågor behöver dock utredas för att systemet ska bli resurseffektivt samt ekonomiskt och miljömässigt hållbart; t.ex. rivningsteknik, logistik, upparbetning, kvalitetssäkring, kunskap om kvalitet och kvantitet samt finansiering av systemet. Dessa aspekter kommer att adresseras i fas B

Approach and implementation

Projekt A omfattade - en omvärldsanalys - en aktörsanalys (intervjuer och workshops) för identifiering av hinder och möjligheter för olika aktörer i ett återvinningssystem: bygg-, riv-, fastighets-, avfalls-, återvinnings- och plastbolag samt myndigheter - en fallstudie där plastavfallsflödet från ett ombyggnadsprojekt studerades Med detta upplägg kunde de viktigaste utvecklingsbehoven för att få igång ett plaståtervinningssystem kartläggas och konstellationen inför det fortsatta arbetet utvecklas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.