Innovativa Lidköping

Reference number
Coordinator Lidköpings kommun - KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

I förstudien har större insatser än förväntat satts på att utforma de centrala momenten. I arbetet har förståelsen för momentens och sammanhangets betydelse, komplexitet och aktuella status vidgats. Utvecklingsområden som inte var kända i ansökningsskedet har identifierats. Utbildningsinsatser och test av delmoment har genomförts.

Expected results and effects

Idéslussmetoden har utarbetats vilken bygger på kunskaps-/erfarenhetsinhämtning internt och externt. Grundläggande utbildning har getts till en merpart av kommunens chefer respektive till processtödjare. 15 medarbetare har deltagit i tvärfunktionella grupper då moment i idéslussen testats. Initiativ till samverkan har tagits vilket resulterat i en avsikt till fördjupat samarbete inom inkluderande förnyelse- och utvecklingsarbete.

Planned approach and implementation

Förstudiearbetet har bedrivits genom ett utforskande, successivt arbetssätt. Arbetssättet har främjat lärande vilket inneburit att den tes som presenterades i ansökan har prövats och omprövats. Förståelsen har utvidgats och fördjupats. Utvidgningen har kommit att handla mycket om sammanhanget för förnyelsearbete dess betydelse och dess karaktärsdrag. Möjligen kan en nackdel med det utforskande arbetssättet vara att projektdimensionen av förstudiearbetet kommit att bli nedtonad. Något som gjort att alla planerade moment inte genomförts inom förstudietiden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.