Innovativ grön kemikalieproduktion i stålindustrin - INGEMAR

Reference number 2013-00725
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - June 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Det övergripande syftet har varit att undersöka möjligheterna att stärka stålindustrins konkurrenskraft genom innovativ och hållbar samproduktion av stål, gröna kemikalier och högkvalitativa syntetiska fordonsbränslen. Specifika mål har varit att: - skapa en intressentgrupp för projektutveckling och investeringar i bioenergikombinat vid stålverk - definiera ekonomiska ramvillkor och identifiera tekniska och legala marknadshinder för konkurrenskraftig produktion av gröna kemikalier och syntetiska drivmedel i stålverksmiljö

Results and expected effects

Ett antal relevanta företag och industrier kontaktats angående deras eventuella intresse att ingå i ett utökat projektkonsortium för att etablera produktion av gröna kemikalier och syntetiska drivmedel i stålverksmiljö. Projektet har diskuterats med aktörer i hela värdekedjan, från råvaruleverantörer till potentiella användare av slutprodukt. De flesta av företagen har indikerat ett intresse att delta i en eventuell fortsättning av projektet. Teknoekonomiska hinder diskuteras i Bilaga 1.

Approach and implementation

Arbetet har bestått i interna arbetsmöten för att planera kontakter med företag samt analyser av potentiella hinder för etableringen. Diskussion med företag har skett via fysiska möten, telefonmöten och möten vid konferenser etc. Avsikten med mötena var att försöka identifiera synergier med deras nuvarande verksamhet och därmed skapa ett intresse av att delta och eventuellt finansiera nästa projektfas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.