Innovationssluss för hållbar kommunutveckling

Reference number
Coordinator LERUMS KOMMUN - Förvaltningsledningsstaben
Funding from Vinnova SEK 181 294
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att ge en fördjupad bild och kunskap om innovation, hur en innovationsmodell för en kommun likt Lerum kan se ut och fungera, hur vi kan stärka vår interna innovationskraft och hur vi kan stärka innovationskraften i näringsliv och invånare. Inom förstudien har behovet av ett innovationssystem påvisats och ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt innovationssystem har arbetats fram.

Expected results and effects

I förstudien har bilden att en innovationssluss och etablerandet av en innovationsprocess är något Lerums kommun ska arbeta vidare med förstärkts och det ses som en naturlig del i arbetet med kommunens vision. Ett innehåll och upplägg för att gå in i en projektfas och ansökan och projektplan är en del av den strategiska planen för ökad innovationskraft med fokus på Vision 2025. En plan som beskriver processer, arbetssätt, tidsplan och budget för implementering har upprättats. Samverkan med relevanta aktörer har upprättats och utvecklats.

Planned approach and implementation

Förstudien har bedrivits genom kartläggningar av upparbetat material, deltagande i konferens, intervjuer med nyckelpersoner och genomförande av workshops med representanter från kommunens sektorer. Omvärldsbevakning har främst skett genom möten samt studiebesök. Utveckling av samverkan har skett bland annat med Högskolan i Halmstad för samverkan i fråga om innovation och jämställdhet. Omvärldsbevakningen har givit inspiration för hur en innovationsmodell kan se ut och bidragit till att vi identifierat nyckelfaktorer att arbeta med vid inrättande av en innovationssluss.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.