Innovation mot infektion

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 10 000 000
Project duration August 2012 - March 2015
Status Completed
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Purpose and goal

Syftet med projektet Innovation mot Infektion (IMI) är att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), och smittspridning i sjukvården. Mål: 1. Ett konsortium med en etablerad innovationsprocess som arbetar vidare med resultaten och lösningarna efter projektet. Uppfyllt då flera projekt och aktiviteter fortsätter efter avslutat projekt. 2. ökad insikt i flöden och situationer i sjukvården där risken för infektioner är hög. Uppfyllt 3. Förslag till koncept som kan minska VRI, smittspridning och antibiotikaresistens. Uppfyllt

Results and expected effects

Projektet har genomfört, testat och utvärderat c:a 20 dellösningar. Tesen för projektet var att proaktiva arbetssätt för att minska smittspridning och VRI kan utvecklas med inspiration från andra sektorer främst livsmedelsindustrin. Dessa arbetssätt drar nytta av nya dellösningar och produkter som tillsammans kan ge förbättrad kvalitet samt minska risker för VRI. Ett av flera exempel är koppling mellan diagnostik och städning för att minimera smittspridning. Under hösten 2015 avses en projektskiss arbetas fram för ett koncept baserat på dellösningarna.

Approach and implementation

Ansatsen i projektet var att ett multidisciplinärt arbetssätt är en förutsättning för att hantera komplexiteten kring VRI. Parter från olika sektorer med skilda erfarenheter deltog i projektet för att arbeta med olika frågor som definierats vid projektstart. Arbetet utfördes i 6 arbetspaket med olika teman (t.ex. smittspridning, intensivvård och kirurgi) och överlappande frågeställningar. Tack vare projektets komplexitet och antal partners var behovet av kommunikation större än väntat. Mötet mellan branscher skapade många nya möjligheter när kunskapsbarriärer passerats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.