Innovation i tjänsteföretag - hur skapas värde för kunden och tjänsteföretaget?

Reference number
Coordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Funding from Vinnova SEK 447 000
Project duration December 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Pilotprojektets frågeställning identifierades i arbetet med det VINNOVA finansierade projektet Mikrodynamik, innovation och ledning när tjänster produceras i samspel med kund. Syftet med pilotprojektet var att skapa ett underlag som indikerar hinder och möjligheter för utveckling av befintliga affärsmodeller kopplat till företagens innovationsstrategier.

Results and expected effects

Utgångspunkt var att tjänsteföretags affärsmodeller är hämmande för framgångar med nya innovationer. Studien visar hur cementerade affärsmodeller kan motverka implementering av innovationsstrategier. Utifrån de individuella kontexterna visar chefernas kognition brister kring hur nära sammanflätat innovation och utveckling av affärsmodeller är. Studien väcker nya frågor kring ledarskapets förmåga att hantera konflikter som uppstår mellan innovationsprocessens logik och affärsmodellens struktur.

Approach and implementation

Fallstudier i tre bolag genomfördes. En ledningsgrupp om 9 personer, en konsult, samt VD och styrelseordförande intervjuades i de respektive bolagen. Det resulterade i empiriskt intervjumaterial omfattande ca 60 sidor. Då kontakter tog längre tid än beräknat, pga av olika personalförändringar, avslutades inte studien förrän i slutet av 2013. Analysen pågår för vidare utfall med prof. Per Andersson, HHS. Utfallet kommer att publiceras som ett case för undervisning och en akademisk artikel.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.