Innovation för hållbart vardagsresande

Reference number
Coordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Funding from Vinnova SEK 5 530 000
Project duration March 2010 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet Innovation för hållbart vardagsresande utvecklar kunskap om och testar hur digitala informationsinfrastrukturer kan möjliggöra framtagning av informationstjänster som bidrar till en ökad andel kollektivtrafik i persontransportsystemet. Tre målsättningar vägleder arbetet: 1. Infrastrukturinnovation: Integration av resenärsinformation 2. Tjänsteinnovation: Distribuerad utveckling av resenärstjänster 3. Systeminnovation: Påverkan baserat på förändrade resenärsbehov

Expected results and effects

Projektets resultat bidrar till långsiktig utveckling av ett hållbart trafiksystem och ett miljömedvetet vardagsresande i Sverige. Västra Götaland utgör experimentområdet. Projektet förväntas resultera i: arbetssätt och former för integration av resenärsinformation, distribuerad utveckling av resenärsinformation samt uppföljning av förändrade resenärsbehov. kunskap om digitala innovationsprocesser, organisering av tjänsteutveckling samt hållbarhetsaspekters inverkan på vardagsresandets former.

Planned approach and implementation

Projektet är ett aktions- och designforskningsprojekt och organiseras i sex arbetspaket: Ledning och administration, Infrastrukturinnovation, Tjänsteinnovation, Vardags¬resandets nuvarande och framtida former, Affärsmodeller samt Hållbarhet. Första året identifieras utmaningar vilka utgör basen för att testa olika lösningar. Bl a etableras en fysisk och digital mötesplats, en s.k. developer zone, där informationsägare, tjänsteutvecklare, resenärer, forskare och trafikplanerare interagerar i syfte att utbyta idéer, önskemål, synpunkter och erfarenheter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.