Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot

Reference number 2013-03386
Coordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2013 - April 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att utreda grundläggande förutsättningar för att utveckla, driftsätta och kommersialisera en process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot. Målet var att ta fram nödvändiga underlag för att bedöma möjligheten att realisera och kommersialisera en industriell process samt ta beslut kring vägval och planera ett nästa steg. De resultat som uppnåtts i projektet har gett en mer solid grund för beslut att fortsätta kommersialiseringsprocessen av den utvecklade processen, vilket kommer att göra inom ramen för ett verifieringsprojekt.

Results and expected effects

Projektet har möjliggjort en optimering och anpassning av processen till en fullskalig anläggning. Den marknadsundersökning som genomförts visar på både tillräcklig tillgång av relevanta avfallsflöden och efterfrågan på oxider av sällsynta jordartsmetaller som kan utvinnas. Att återvinna metallerna ger ca 60% lägre energiförbrukning och 80% lägre humantoxicitetseffekt än utvinning av metallerna ur malm. En storskalig process har utformats i projektet och en investeringskalkyl visar på en internränta på ca 30% för en kommersiell process, vilket är mycket lovande.

Approach and implementation

Arbetet var uppdelat i 5 steg: i) Tekniska förutsättningar; ii) Marknadsförutsättningar och affärskalkyl; iii) Bidrag till hållbar utveckling; iv) Utvecklingspotential; och v) Slutsatser och val av nästa steg. Arbetsstegen i-iii) fördelades mellan parterna och iv-v) genomfördes till stor del gemensamt. En konsult inom processteknik och uppskalning engagerades för att bistå med processutformning och affärskalkyler. Diskussioner har förts med lämpliga leverantörer av avfall, potentiella köpare av sällsynta jordartsmetaller samt leverantörer av processteknik.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.