Idesluss Mitt

Reference number
Coordinator Sundsvalls kommun - Koncernstaben avd strategisk samhällsutveckling
Funding from Vinnova SEK 399 948
Project duration November 2015 - May 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Syftet med en idésluss är att bygga upp en miljö och en systematik/metodik för att uppmuntra ett idé- och utvecklingsdrivet sätt att arbeta med problemlösning i den egna verksamheten. Hos medarbetarna finns idékraft och problemlösning och med en idésluss kan kommunen starta en process där all personal ges möjlighet att på ett strukturerat sätt prova och utvärdera nya idéer. Delaktighet i utvecklingsarbete kan skapa större engagemang hos medarbetare och bidra till ökad nytta i organisationen.

Expected results and effects

Resultat av förstudie är att syfte och mål med en koncerngemensam idésluss i kommunen är förankrad hos koncernledning och verksamhetsutvecklande nätverk och avdelningar. Förstudien har identifierat ett antal framgångsfaktorer som kommer att ligga till grund för ett genomförande, där hänsyn tas till de verksamheter som bedrivs idag. Effekter är önskade aktiviteter formulerade i en handlingsplan för fortsatt arbete. Handlingsplanen ligger till grund för ansökan om fortsatt samarbete med VINNOVA för att implementera identifierade aktiviteter under en kommande 3-årsperiod.

Planned approach and implementation

Förstudien kan delas upp i tre aktiviteter; 1) kartläggning av nuläget a) medarbetarenkät med 209 svar b) djupintervjuer med ansvariga för några av kommunens befintliga utvecklingsprocesser, 2) 9 workshops med ledningsgrupper och de tvärsektoriella nätverken kvalitet- och it-samråd samt Åkroken, Almi 3) Omvärldsbevakning och intervjuer/metodstudie av hur Innovationsslussen Östergötland och kommunerna Linköping, Västerås och Motala arbetar med sitt idéarbete. Aktiviteterna har gett en bra grund för det fortsatta arbetet med att implementera ett genomförandeprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.