Idesluss för hållbar samhällsutveckling

Reference number
Coordinator Piteå kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Projektet har gett ett gott underlag för utveckling av innovationsarbetet i både Piteå och Skellefteå. Viktiga kunskaper om innovationskulturen, nyckelfunktioner i innovationsstrukturen och huvudsakliga incitament för medarbetarna att vara innovativa har identifierats. En innovationsprocess med utgångspunkt i invånarnas behov ska fungera som stöd för framtagandet av effektivare tjänster. Detta fungerar även som grundkravspecifikation för ett IT-baserat innovationsstöd. En process utifrån medborgarmedverkan för framtagning av digitala tjänster har utvecklats.

Expected results and effects

Genom projektet har vikten och behovet av innovationer och nytänkande förankrats både på lednings- och verksamhetsnivå. Det har bidragit till en öppenhet där det är både uppskattat att testa och tillåtet att misslyckas. En prototyp av ett internt nätverk med idécoacher har byggts upp, vilka fått utbildning och verktyg för idéutveckling. Genom studiebesök och omvärldsbevakning har projektet bidragit till nya kontakter och nätverk för kommunerna i innovationsarbetet. Processer och arbetssätt för att klara av digitaliseringen och införandet av digitala tjänster har stärkts.

Planned approach and implementation

Lärande har varit en central del i projektet, detta för att förstå förutsättningarna och möjligheterna med ett aktivt innovationsarbete. Det har skett på många sätt, dels genom kartläggningar av innovationskulturen och vad som motiverar medarbetarna att tänka nytt, dels genom processkartläggningar och dels genom utbildningar och studiebesök. Kunskapsnivån har höjts på alla nivåer i de verksamheter som deltagit i projektet men även bland kommunledning och förvaltningschefer som följt projektet, vilket ger en god grogrund för framtida innovationsarbete.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.