iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst

Reference number
Coordinator Uddevalla kommun - Tillväxtavdelningen
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - May 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Syftet med förstudien iCare4 Fyrbodal var att ta fram en modell för en idésluss i socialtjänsten i några pilotkommuner i Fyrbodals kommunalförbund; Bengtsfors, Trollhättan och Uddevalla. Förstudien visar hur man kan utveckla en effektiv idésluss som integreras med kvalitetsledningssystemet i varje kommun. Själva slussen bör vara gemensam för ett antal kommuner och kan användas oberoende av kommunernas olika storlek samt deras olika kompetensnivå avseende innovationsledning. En IT-baserad plattform gör att idéslussen fungerar som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Expected results and effects

Resultatet är en modell för idésluss där vi föreslår ett helhetsgrepp på innovationsledning med tydliga gränssnitt mellan kommuner och sluss och även mellan inkubationsprocesser och näringslivet. Eftersom idéslussen integreras med ett kvalitetsledningssystem som alla kommuner måste ha (SOSFS 2011:9), kommer modellen att bli särskilt attraktiv för de av Fyrbodals kommuner som ännu inte implementerat ett sådant. Förstudiens resultat har skapat intresse hos flera kommuner att gå vidare i en utvidgad konstellation inför Vinnovas utlysning utveckling av idéslussar.

Planned approach and implementation

Den arbetsplan vi skapade till ansökan har använts under genomförandet av förstudien. I de första arbetsmötena gjorde vi en analys över funktionssätt för den i Uddevalla befintliga idéslussen iMedTech. För nulägesanalysen utvecklade vi ett frågeformulär och intervjuade ett tvärsnitt av personalen i socialtjänsterna på respektive pilotkommun. Omvärldsanalys, studiebesök och workshop med medarbetare följde. Efter omfattande arbete och en kreativ process i en ambitiös projektgrupp har vi redovisat resultatet av förstudien; idéslussen som också fått namnet i Care 4 Fyrbodal.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.