Hur kan modern teknik bidra till att minska fall och fallskador och därmed mänskligt lidande och samhällskostnader?

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2015 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med MoTFall är att hitta lösningar för att minska samhällets kostnader för fallolyckor hos äldre (f n 9,5 miljarder kr/år) med hjälp av modern teknik. I Initieringsprojeket avsåg vi definiera en pilotapplikation för att ta vidare. Vi har identifierat tre intressanta spår: - Mätsystem för tidig upptäckt av ökad fallrisk och val av intervention - Stöd för egenansvar inklusive personaliserad träning - Kompentensutvecklingsverktyg för personal i vården för att ge dem ökad kunskap i att identifiera fallrisk och sätta in rätt åtgärder

Results and expected effects

Framtagna lösningar kommer att inbringa nya intäkter och affärsmöjligheter till de ingående företagen. Kunskapen som utvecklas i projektetet kommer att kunna användas även för andra diagnosområden. För att åstadkomma en förändring av antalet fallolyckor och minska samhällets kostnader behöver information spridas i samhället och till politiker. MoTFall kommer att vara en del i denna informationsspridning. Ett brett synsätt på fallproblematiken behövs. MoTFall har samlat en sådan aktörskonstellation.

Approach and implementation

- Upplägget har varit att i workshopformat och i mindre möten identifiera särskilt intressanta lösningar. - En genomgång har gjorts av internationella (framför allt Europeiska) initiativ - Inledande tekniska tester har gjorts i samarbete mellan industri och klinisk verksamhet för att validera teknikens potential Vi har valt att se brett på problematiken och inkludera olika typer av aktörer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.