Hudallergi mot kemikalier i produkter - upptäcka, mäta och förebygga

Reference number
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Borås
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Målet har varit att bilda ett starkt konsortium och utforma ett projekt med goda chanser att nå resultat i efterföljande UDI-steg, med syfte att utveckla lösningar som kan förhindra uppkomst, förebygga besvär samt minska samhällskostnaderna för kontaktallergi. Detta har skett genom workshops, diskussioner med referensgrupp, samt indelning i arbetspaket vilka var för sig arbetat med omvärldsbevakning och utarbetande av projektplan för steg 2. Arbetet har också syftat till att utvidga konsortiet och inkluderar nu en betydande del av svensk expertis inom kontaktallergi.

Results and expected effects

Ett tvärvetenskapligt konsortium med deltagare från akademi, institut, klinik och företag har bildats, samt vidareutvecklat projektidén och ansökt till steg 2. Myndigheter, organisationer och företag utgör referensgrupp. Lösningarna har goda förutsättningar att nyttiggöras, även internationellt, då konsortiet har bred kompetens, från standardisering och regelverk via provningsverksamhet och diagnostikföretag till forskning och klinik. Projektet förväntas leda till bättre hälsa, kostnadsbesparingar för samhället samt marknadsfördelar för deltagande företag.

Approach and implementation

Upplägget med workshops har varit uppskattat och genererat givande diskussioner, som legat till grund för utformningen av samverkansprojektet. Konsortiets bredd har gjort att många aspekter av utmaningen kunnat belysas och inneburit goda förutsättningar för behovs- och konkurrensanalyser. Nya parter har identifierats och lett till att konsortiet utökats. Indelningen i arbetspaket var nödvändig för att effektivisera arbetet med att utarbeta en plan för projektets olika delar inför steg 2. Sammantaget har planering, ledning, samarbete och genomförande fungerat mycket väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.