Högre last med smartare lager- Tillståndsövervakning av järnvägssystem för ökad effektivitet.

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 397 204
Project duration May 2014 - January 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Målet med projektet har inte nåtts i och med att det inte har varit möjligt att skriva en ansökan till UDI steg 2. detta beror på att LKAB i dagsläget inte har möjlighet att delta. Däremot har målet att identifiera och formulera de viktigaste mätprojekten för att möjliggöra ökad axellast på malmbanans malmvagnar uppfyllts. Förhoppningen är att det i framtiden kommer att vara möjligt att genomföra detta forskningsarbete även om det i nuläget inte är möjligt att skicka in en gemensam ansökan.

Results and expected effects

Ett resultat från projektet är en undersökning som resulterat i ett antal delprojekt, vilka skulle behöva genomföras för att förbättra förutsättningarna för ökad axellast på malmvagnarna på Malmbanan. Dessa delprojekt har formulerats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, SKF, LKAB och Trafikverket.

Approach and implementation

Arbetet inom projektet har utförts i form av möten ledda av projektledare Pär Marklund med två till tre veckors mellanrum. Mellan mötena har arbete utförts vid respektive projektpartner för avrapportering vid efterföljande möte. Mötena har dels genomförts via telefon och dels som fysiska heldagarsmöten där alla projektpartners samlas för djupare och längre diskussioner. Projektförslag och mötesrapporter har sammanställts och skrivits efter mötena.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.