Het fjärrkontroll

Reference number
Coordinator Science Park Mjärdevi AB - Mjärdevi Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 1 347 407
Project duration October 2016 - September 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for the Internet of Things

Purpose and goal

Projektets syfte var att stärka Linköping kommun, och andra liknande offentliga organisationer, i arbetet att digitalisera verksamheten med hjälp av IoT, för att öka dess kvalitet och effektivitet. Detta gjordes genom ett pilotprojekt inom effektivisering av fjärrvärme där en prototyp skapades för förbättrad fjärrvärmedrift med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan. Ett mål var att sprida projektresultat vilket har gjorts via pressmeddelanden och offentliga framträdanden.

Expected results and effects

Med hjälp av den prototyplösning för sensorering och analys av mätdata som utvecklats inom projektet kan drift av fjärrvärmenätet effektiviseras vilket bland annat förväntas bidra till minskad klimatpåverkan. En grund har lagts i projektet för att fortsatt testa och vidareutveckla förvärmning av fjärrvärmesystemet. En optimeringsmodell har använts för att skala upp analysen till hela det regionala energisystemet för att kunna dra slutsatser om kostnader och klimatpåverkan i större skala.

Planned approach and implementation

Ett stort antal sensorer och därtill hörande kommunikationslösning installerades i Tekniska verkens fjärrvärmenät. Mätvärden från sensorerna samlas in i en cloud-miljö varpå de visualiserades som en del i analysen av den förbättrade driften. Mätdatan skalades sedan upp mha en optimeringsmodell för att ge underlag för en större generaliserbarhet av resultaten. Projektdeltagare var Science Park Mjärdevi, Tekniska verken i Linköping AB, Ericsson AB och gruppen för Energisystem vid Linköpings Universitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.