Hävstång Miljonprogrammen (Tällberg Foundation/KPMG)

Reference number
Coordinator Tällberg Foundation Service AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet med vårt projekt är att ta fram och genomföra ett nytt affärsupplägg för exempelkunder (kommuner i första hand, men också generellt mot marknaden) med målen att 1) möjliggöra ett helhetsgrepp på upprustning av stadsmiljöer, där de fysiska frågorna och de sociala mjuka värdena integreras 2) skapa en ny juridisk och finansiell affärslogik där privat och offentlig sektor möter varandra samt 3) bättre strukturer där privata aktörer tillsammans kan erbjuda kommunen åtaganden som långsiktigt minskade transfererings- och förvaltningskostnader som frigör investeringskapital.

Results and expected effects

Resultatet efter fas A är en konstellation av aktörer och ett upplägg för fas B som är ett nytt affärsupplägg till kommuner och marknaden generellt. I C-fasen används produkten och en upprustning av miljonprogrammen genomförs. Den yttersta effekten med projektet är att genom helhetslösningar som genererar ekonomisk och grön tillväxt åstadkomma en permanent höjning av miljonprogrammen i termer av stärkt humankapital, minskade sociala kostnader, bestående miljövärden till följd av ökad energieffektivitet, ökad skattebas samt ökad legitimitet och deltagande i lokal styrning.

Approach and implementation

Vi har inom A-fasen 1) skapat överblick över innovativa samverkans- och finansieringsmodeller, i Sverige och globalt, samt skissat möjliga metoder för hur de kan utvecklas och anpassas 2) identifierat och utforskat offentliga och privata aktörer nödvändiga för upprustning så att långsiktiga sociala vinster kan bidra till finansieringen 3) startat en process med privata aktörer för hur de kan utvecklas som del i en helhetslösning som på lång sikt kan betalas tillbaka i offentliga besparingar. På beställarsidan: process hur upphandlingar med ett helhetsgrepp kan se ut

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.